Skip to main content

Algemene voorwaarden 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen te bepalen in het kader van de uitvoering en de levering van bestellingen door Lovibond, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 442, bus 1 en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0673.522.864 ten voordele van de Klant.

 

 1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de Klant bij Lovibond, met uitsluiting van elk ander document en in het bijzonder de algemene voorwaarden van de Klant. De Klant verklaart in dit verband een natuurlijke persoon te zijn die handelt voor doeleinden die niet kaderen binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

Door het plaatsen van een bestelling bij Lovibond wordt de Klant geacht huidige Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

 

Bestelproces

 1. Alle bestellingen dienen te worden gericht aan Lovibond via de online shop, die toegankelijk is op het volgende adres : https://lovibond-drinks.be/nl/eshop/

Om een bestelling te plaatsen bij Lovibond selecteert de Klant de gewenste producten op de daarvoor bestemde pagina en deelt Lovibond zijn of haar voor- en achternaam, hoofdleveringsadres en telefoonnummer mee en stemt in met het opslaan van deze gegevens in het klantenbestand van Lovibond.

Indien nodig geeft de Klant een secundair adres aan, in de onmiddellijke nabijheid van het hoofdadres, waar de bestelling kan worden geleverd in geval van afwezigheid op het hoofdadres (buurman, kruidenierswinkel, …)

De Klant geeft in zijn bestelling de gewenste levertijd aan tussen de twee volgende tijdvakken:

 • Tussen 8u30 en 18u00
 • Tussen 17u00 en 21u00

De Klant geeft in zijn bestelling ook aan of het leeggoed al dan niet moet worden opgehaald Elke wijziging van deze gegevens moet aan Lovibond worden gemeld, vooraleer wordt overgegaan tot levering van de bestelling.

Voorafgaand aan de betaling wordt voor alle bestellingen een overzicht opgesteld, zodat de Klant zijn bestelling kan wijzigen of er afstand van kan doen, zonder dat hij daarvoor een vergoeding moet betalen.

De bestelling zoals aangegeven in het besteloverzicht is alleen geldig voor de duur daarvan. Na mededeling van het besteloverzicht kan de Klant, indien hij van mening is dat de daarin beschreven bestelling in overeenstemming is met zijn verwachtingen, deze bevestigen door over te gaan tot betaling van de aangegeven prijs, zodat deze door Lovibond kan worden uitgevoerd.

Het niet melden van een wijziging, waardoor Lovibond onnodige prestaties verricht, zal aan de Klant gefactureerd kunnen worden.

Lovibond behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als :

 • De door de klant verstrekte informatie duidelijk onjuist is;
 • Het leveringsadres zich buiten de steden Brussel, Gent, Antwerpen, Namen of Luik bevindt ;
 • De bestelde producten niet op voorraad zijn

Onder voorbehoud van het voorgaande zal Lovibond, zodra de bestelling door de Klant is bevestigd, de Klant een ontvangstbevestiging sturen, waaraan een kopie van deze Algemene Voorwaarden is gehecht.

Alvorens een bestelling te plaatsen bij Lovibond, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de tariefvoorwaarden en alle kenmerken van de door Lovibond geleverde producten.

 

Uitvoering van de bestelling

 1. Lovibond zal alles in het werk stellen om de bestelling conform de orderbevestiging uit te voeren.

Indien Lovibond om redenen buiten haar wil niet in staat is de bestelling uit te voeren, zal Lovibond de Klant hiervan op de hoogte stellen, die zal worden terugbetaald.

 

Geen herroepingsrecht

 1. De Klant erkent dat de door Lovibond aangeboden producten bederfelijke producten zijn, die snel kunnen bederven indien deze niet op specifieke wijze worden bewaard.

Bijgevolg, en in overeenstemming met artikel VI.53, 4° van het Wetboek van economisch recht, heeft de klant geen enkel herroepingsrecht en kan aldus geen enkele bestelling waarvoor een ontvangstbevestiging is afgegeven, door de Klant worden geannuleerd.

 

Levering van de bestelling

 1. Elke aan Lovibond gerichte en bevestigde bestelling zal, in de mate van het mogelijke, binnen 5 werkdagen worden geleverd op het adres dat de Klant in zijn bestelaanvraag heeft opgegeven, binnen de in artikel 3 bedoelde geografische grenzen.

De klant zorgt ervoor dat de bestelling persoonlijk tijdens het tijdsvak dat hij in zijn bestelaanvraag heeft opgegeven, zoals bedoeld in artikel 3.

In geval van afwezigheid op het hoofdleveringsadres wordt de bestelling geleverd op het secundaire adres, op voorwaarde dat dit in de onmiddellijke nabijheid van het hoofdadres gelegen is. Bij gebrek aan ontvangst op het hoofdadres of het secundaire adres wordt de bestelling van de klant geacht te zijn ontbonden door de Klant. In dit geval wordt de bestelling terugbetaald aan de Klant, verminderd met de leveringskosten die door Lovibond worden ingehouden.

Lovibond zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van vertraging in de levering van de bestelling ten gevolge van moeilijkheden bij het vinden van de plaats van levering, een ongeval te wijten aan een derde, druk verkeer of andere toevallige omstandigheden, onverminderd de verplichting van de Klant om de bestelling in ontvangst te nemen aan het aangeduide adres.

 

Het ophalen van leeggoed

 1. Het leeggoed van bestellingen wordt bij de levering van elke nieuwe bestelling aan de Klant bij elke nieuwe bestelling geleverd, op voorwaarde dat de aanwezigheid van leeggoed werd aangegeven door de Klant overeenkomstig artikel 3.

 

Slechts eenheden die volledig leeg of volledig gevuld zijn, waaronder inbegrepen leeg leeggoed dat identiek is aan de oorspronkelijke bestelling bij Lovibond, wordt door Lovibond opgehaald en kan aanleiding geven tot een kredietnota op diens volgende bestelling of een terugbetaling aan de Klant. Een eenheid waarin één of meer leeggoederen ontbreken, moet als volledig leeg worden beschouwd.

 

Garantie

 1. Lovibons is jegens de Klant aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat op het moment van levering van het goed en dat zich binnen een termijn van twee jaar daarna voordoet, voor zover dit gebrek niet inherent is aan de aard van het bestelde goed.

De Klant kan in dit verband de rechten uitoefenen waarover hij beschikt op grond van de artikelen 1649quater e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 

Betaling

 1. De Klant heeft er kennis van genomen dat Lovibond geen verstrekker van online betaaldiensten is en de betaalmiddelen die op haar website beschikbaar zijn, op geen enkele wijze beheert. De betalingen worden beheerd door de online betaaldienst Mollie Payments. Bijgevolg kan Lovibond op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude, falen, diefstal of enig ander incident in verband met het gebruik van het aan hem of haar ter beschikking gestelde en door Mollie Payments verstrekte betalingssysteem.

De prijzen van de Diensten zoals vermeld op de Lovibond website zijn inclusief BTW. De facturen voor elke bestelling zijn beschikbaar op de klantenrekening van de Klant en kunnen worden gedownload in PDF-formaat.

 

Verantwoordelijkheid

 1. Lovibond wijst alle aansprakelijkheid voor indirecte schade af, met inbegrip van onder andere elke financiële of commerciële schade, verlies van cliënteel of besparingen, enige bedrijfsstoring, elke verhoging van kosten en andere algemene lasten, verlies van winst of verlies van merkimago.

 

Divers

 1. In geval van ongeldigverklaring, niet-tegenstelbaarheid of gedeeltelijke of volledige nietigheid van een van de clausules van huidige Algemene Voorwaarden, verbinden de Partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een clausule die voorwaarden bevat die het mogelijk maken een economisch effect te bereiken dat gelijkwaardig is aan dat van de betrokken bepaling. De Partijen komen voorts overeen dat de overige bepalingen van deze overeenkomst op generlei wijze worden beïnvloed en derhalve volledig van kracht blijven.

 

In geval van een vordering ingesteld door Lovibond tegen de Klant, is de rechtbank van de woonplaats van de Klant als enige bevoegd. In alle andere gevallen zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

 

Voor vragen over de aangeboden producten of de onderhavige Algemene Voorwaarden kan de Klant telefonisch contact opnemen met Lovibond op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op het volgende nummer 02/315.52.34 of per e-mail op het volgende adres order@lovibond-drinks.be.